Malayan Tiger – Miniature Sheet 2022.

Malaysia issued a Miniature Sheet featuring Malayan Tiger (5 Ringgit) 0n 17 Mar 2022.

MALAYSIA 2022-MALAYAN TIGER